Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

วันที่ 8 กันยายน 2555 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นสถานที่ในการคัดเลือกผลงานจัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และศูนย์พัฒนางานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

Link...UNข่าวการศึกษา