Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

วันที่ 8 กันยายน 2555 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นสถานที่ในการคัดเลือกผลงานจัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และศูนย์พัฒนางานของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

Link...UN