Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 13 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะลูกจ้างประจำ / นักการภารโรง โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 20 คน ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดอาคาร สถานที่ ต่างๆ ภายในโรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับ

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมเป็นนางฟ้าในริ้วขบวน และนางฟ้าถือขันรับบริจาคเงินทำบุญ ในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดท่าถนน และวัดดอยท่าเสา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีไทยให้อยู่คู่สังคมอย่างยั่งยืนและให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

 

ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ (Integration Science Camp 2014)  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1, 6/1 และ 6/2  จำนวน  124  คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริงโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการ ได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนในห้องเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมทั้งปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน  ศึกษาวิถีชีวิตการทำน้ำตาล การทำกะปิในชุมชนบ้านคลองโคน รวมถึงได้ไปเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นสถานที่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สื่อถึงงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่ามากของประเทศอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญของเมืองหลวงไทยในราชวงศ์จักรี สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนอย่างดียิ่ง

 

ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพครู หลักสูตรการสร้าง Application For Android ด้วย Apps Inventor เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมสร้างสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดการอบรมครั้งนี้

 

ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้

 

วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงานมุทิตาจิต "ร้อยความรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย มิลืมเลือน" เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของโรงเรียน สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร และเป็นการเผยแพร่คุณงามความดีของข้าราชการครูที่ครบอายุเกษียณราชการในปีงบประมาณ 2557 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี 

 

วันที่ 29 กันยายน 2557 นายชัช กิตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ได้เข้าประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ซึ่งผลการประกวดนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ทีม ปัทมพัตรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และ ทีมPlastic Bag Secret ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 2,000 บาท  จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 25 กันยายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี และคณะครู จำนวน 43 คน ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ TQA ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งได้เยี่ยมชมสถานที่และห้องเรียน E-Classroom

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 57

Link...UNข่าวการศึกษา