Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2558 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานครั้งที่ 29 เมื่อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Professional Learning Community หรือการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์ ERIC โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิด ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP ซึ่งเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2558 นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานกล่าวเปิด และนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวรายงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT สำหรับครูโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยมี นายอิธิกร ฐิตินวคุณ จากบริษัทคูโคสิต เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(เน้นวิทยาศาสตร์) โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสาขา เช่น สาขาวิชาเคมี พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ การทำการทดลอง และศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาเรื่องการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสร้างแบบจำลองการแบ่งเซลล์  สาขาวิชาฟิสิกส์ พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ ทักษะการคำนวณ และการจัดกระทำข้อมูล กิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้า  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ และความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้าน ICT สำหรับครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งรุ่นนี้คือรุ่นที่ 1 ในการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ จัดโดย กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 250 คน ร่วมแสดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 อุตรดิตถ์เกมส์ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย และหญิง จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 "อุตรดิตถ์เกมส์"  ณ ศูนย์กีฬา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 68

Link...UNข่าวการศึกษา