Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา เป็นประธานฯ

 

กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด
วันที่ 19 มกราคม 2559 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด "ยุวกาชาดไทย ก้าวไกลในอาเซียน" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด มีความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน "Education for ASEAN Cam" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางด้านวิชาการและภาษาต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน เน้นให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และสามารถให้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

งานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันที่ 18 มกราคม 2559 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

พิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มคนดี ศรี อ.ณ. ประจำปี 2558
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มคนดี ศรี อ.ณ. ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้ความสำคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านต่างๆ และในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตร และเข็มคนดีศรี อ.ณ. ให้กับนักเรียนที่ทำประโยชน์ต่อโรงเรียน และสังคม

 

รับมอบเงินรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 10
วันที่ 13 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับมอบเงินรางวัล ชนะลิศจากการแข่งขันตอบปัญหารายการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" จำนวนเงิน 150,000 บาท มามอบให้กับโรงเรียน เเละยังมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าเเข่งขัน อีก 3 คน /คนละ 30,000 บาท ครูผู้ควบคุม 1 คน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 260,000 บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง

 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเล่าเรียน  โดยจัดพิธีมอบ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

การรับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 11 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ด้านบริหารเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และการดำเนินโครงการด้าน ASEAN ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

มอบของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจจราจร และอาสาสมัครฯ
วันที่ 6 มกราคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ให้กับตำรวจจราจร และอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการจราจรหน้าโรงเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจต่อตำรวจจราจร และอาสาสมัครฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 74

Link...UN