Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา จำนวน  5,000 บาท ให้นักเรียนเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop motion ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "Change" ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นักเรียนผู้แข่งขันได้แก่ นายนพดล มุ่งดี ม.6/7, นางสาวสุธิดา คำดำ ม.6/9 และ นางสาวณภัทรธวัล จันทร์เกตุ ม.6/12  ครูผู้ควบคุม นายพลวิชญ์ วัยวุฒิ

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ยืนรับนักเรียนที่ประตูหน้าโรงเรียน และกล่าวต้อนรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 แจ้งข่าวสารต่างๆ ในปีการศึกษานี้ ที่หน้าเสาธง

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมโครงการกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง "100 ปี อุตรดิตถ์ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีและประกาศเจตนารมณ์ต้านยาเสพติด ณ  หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปรับสภาพ) สำหรับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้มีการปรับสภาพเข้ากับโรงเรียนและเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

 

นางสาวมนัญชยา สมเก๋  นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับโล่พระราทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 5

 

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง (เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พรัอมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 6 เมษายน 2558 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 65

Link...UNข่าวการศึกษา