Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อ.ณ. เปิดบ้านสอนลูกหลานสู่ค่านิยม 12 ประการ" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ด้านทักษะวิชาการ สามารถพัฒนาผลงานสู่สากล และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้แก่ชุมชน

 

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์/โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2558  ณ อาคาร 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ จำนวน 585 ที่นั่ง โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน "ราตรี กรมท่า-ขาว 95 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี" ณ เพื่อให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้กลับมาพบปะ สังสรรค์กัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม "เรียนรู้อย่างไร ในอาเซียน" ซึ่งมี อาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็น Modern Library ซึ่งมี คุณราศรี บัวเลิศ ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(อาคาร6) โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็น Modern Library โดยทอดผ้าป่าในคาบเรียนวิถีพุทธของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ ม.1-ม.6

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อนำบริจาคให้กับวัดพระแท่นศิลาอาศน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 63

Link...UNข่าวการศึกษา