Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน และกล่าวนำคำปฏิญาณ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี คณะครู และนักเรียน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมกัน ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกรวยสักการะรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมในวันสุนทรภู่ ร่วมชมการแสดงละครจากเรื่อง พระอภัยมณี  และการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของนักเรียน ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพครู  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา มาพัฒนาโครงงานของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 71 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 18 โรงเรียน ได้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 96 ปี ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลที่หน้าเสาธง  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ Battle Robot แข่งขันรายการ Thailand Robofest Junior 2015, การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัล "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ได้เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย และรายการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ชิงถ้วยรางวัล Association of British Inventors and Innovators ของสมาคมสิ่งประดิษฐ์จากประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 และอัยการพิเศษประจำกรมช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภวดล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายมนต์ชัย ปาณธููป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานเปิดห้องศูนย์ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และได้เยี่ยมชม พูดคุยกับนักเรียนด้วยความเป็นกันเอง ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุง เป็นห้องศูนย์ภาษาไทย ที่ให้นักเรียนได้สืบค้น และรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย เช่น การสะกดคำ การออกเสียง ต่างๆ และได้ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ Robot, ห้อง Ralax, ห้อง Fitness, ห้อง STEM ฯลฯ

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมกิจกรรม "ผ้าป่าปัญญา" เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนในศาสนพิธีต่างๆ การฟังเทศน์ โดยนักเรียนร่วมแต่งกายนุ่งผ้าซิ่นพื้นเมืองหรือผ้าโจงกระเบน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ของไทยให้สืบต่อไป นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง กิจรรมนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทครูที่ปรึกษาที่ดี...ในยุคศตวรรษที่ 21" และในโอกาสนี้ได้เชิญ นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และบุตรสาว ร่วมบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ

 

วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการสำขยะไปรีไซเคิล เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ และเป็นโครงการของโรงเรียนที่จะทำให้ขยะภายในโรงเรียนลดน้อยลง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา