Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2463 ครบรอบปีที่ 94 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีมีเกียรติภูมิเป็นที่ประจักษ์ โดยมีครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประสบความสำเร็จจำนวนมาก นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง และเพื่อรำลึกและเชิิดชูเกียรติภูมิของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจแก่ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเฉลิมฉลอง "วันสถาปนาโรงเรียน" วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเหรียญพระพุทธมงคลรัตนรังสี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในเกียรติภูมิของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาตนเองให้มีความเก่ง ดี และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมจนได้รับการเชิดชูเกียรติ จากเพื่อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นำโดย นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิตร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้แก่ นางสาวณัฐรดา ชัยรัตน์ และนางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนตร์ชัย ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Transporter Robot (หุ่นยนต์ขนของ) นายพัทธนันท์ พันธุ์ทอง และนายจอมศาสตร์ จอมสืบ ได้รับโล่และเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Off Road (หุ่นยนต์ขับเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวาง) ในโอกาสนี้แสดงความยินดีกับครูกมลทิน พรมประไพ ได้รับรางวัลผู้ให้คะแนนโครงงานคอมพิวเตอร์  และครูองอาจ พรมประไพ ได้รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในนามชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

 

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวก โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 

ด้วยตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำหนดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นประดิษฐานยังแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากโรงหล่อ จังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย และในโอกาสนี้ นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมขบวนอัญเชิญดังกล่าว

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่ เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นเลิศ ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่คู่กับโรงเรียนและสังคมไทยตลอดไป ณ หอประชุมจันนารี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 51

Link...UNข่าวการศึกษา