Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวรายงาน และพาชมการแข่งขันของนักเรียน แต่ละกลุ่มสาระฯ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ, รับรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา, รับรางวัลชนะเลิศ ม.ต้น และ ม.ปลาย การแข่งขันยอดนักอ่าน ในงาน "สุดยอดนวัตกรรมสามสิบเก้าปี 2558"  และรับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้ดำเนินงานโครงการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (สานสัมพันธ์พี่น้องสองวัฒนธรรม ครั้งที่ 2) ร่วมกับนักศึกษาจาก Osaka University และ AOYAMA GAKUIN University Japan เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา และสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมต้อนรับ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การสาธิตอาหารไทย  กิจกรรมท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ และกิจกรรม Home Stay

 

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคราว์ (Cloud) เพื่อส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคลาว์ (Cloud) มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น รองคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือ นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวหทัยภัทร ฟองสี รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันการอ่านออกเสียง  นางสาวอลิชา สังขจันทร์ และนายศิลา พัฒนายนต์ชัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากรูปภาพ  และนางสาวเธียรระวี ชนะโรค รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  และนักเรียนจะได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

 

วันที่ 1 กันยายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House เขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ ลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ การแข่งขัน Skit ม.ต้น รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2, การแข่งขัน Skit ม.ปลาย รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2, การแข่งขัน Story telling ม.ปลาย รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1, การแข่งขัน Science project ม.ปลาย รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1, การแข่งขัน Math project ม.ปลาย รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1, การแข่งขัน Singing Contest ม.ปลาย รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2, การแข่งขัน Story telling ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง, การแข่งขัน English Speech ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง, การแข่งขัน English Speech ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง, การแข่งขัน Science Project ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง, การแข่งขัน Math project ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง, การแข่งขัน Singing Contest ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม วันมุทิตาจิต ศิษย์คารวะพระคุณครู เนื่องในการเกษียณอายุราชการของครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ ครูสุนีย์ จักร์แสน, ครูสุรางค์ อ้นปันส์, ครูประทีป งามฉลวย, ครูปัญญา มั่นหมาย, ครูชัชวดี มีแก้ว, ครูองอาจ พรมประไพ, ครูชมัยพร ฉางปูนทอง, ครูพรทิพย์ คุ้มผล, ครูสุทธิพล รัตนทรงธรรม, ครูอุบล พนาลิกุล, ครูรัตนา ยะอนันต์ และครูสมทรง งามฉลวย เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครูที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ด้วยความรัก ความเมตตา และได้ปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคนเสมอกัน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนจนได้ชื่อว่า "ปูชนียบุคคล"

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงพรจิรา สุวิมล เด็กหญิงกชกร อยู่อิ่ม และเด็กหญิงอินทิรา จันทร์ทรา ครูผู้ฝึกซ้อม นางน้ำค้าง สุขเกษม และนางนวลนิภา นิลกัลหะ

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการ 58 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการ ด้านความสามารถพิเศษ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Year of Light in UN Land." กิจกรรม ASEAN DAY กิจกรรม LANGUAGE FAIR โดยมีนางจินตนา บุญสาลี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา