Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครูและนักเรียน ได้ให้สัมภาษณ์ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการบ้านกลาสวน และกลุ่มนักเรียนจิตอาสาแมลงปอปีกแก้ว 

 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "วันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน" ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน และรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้พูดถึงการดำเนินงานของโรงเรียน

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับประธานและคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งได้แก่ นางสาวสุภาภรณ์ ศรีษะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2  โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และได้บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นและทุนการศึกษาต่อ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชา เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ามาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้พื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียน ในสถานการณ์จริง และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "เปิดโลกสถานศึกษาเติมเต็มความเป็นครู" วิทยากรโดย ครูองอาจ พรมประไพ และครูกมลทิน พรมประไพ 

 

ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายศิลา พัฒนายนตร์ชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 คนของภาคเหนือ เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโครงการ JENESYS 2.0  เพื่อไปศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ของชาวญี่ปุ่น และได้ไปชมสถานที่สำคัญๆ ของประเทศ 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีพรมน้ำมนต์ อาคารเรียนที่ 6 อาคารหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่จะเริ่มเข้าใช้อาคารใหม่ 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นำโดย นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน  เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสร้างความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ และพนกนิกรชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 58

Link...UNข่าวการศึกษา