Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจตุรมิตร จังหวัดขอนแก่น...
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนจตุรมิตร จังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ และพาชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน

 

อุตรดิตถ์ดรุณี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม ระดับมัธยมศึกษา "โครงการกล้าใหม่ ใฝ่รู้" ปีที่ 10  ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ และรับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท สำหรับโรงเรียน  ทุนการศึกษา 30,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียน  เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวพิมพ์มาดา  แก้วหนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 นางสาวทวินันท์  หงษ์ยี่สิบเอ็ด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 และนางสาวอาภากร  แทนหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ครูผู้ควบคุมทีม  นางสาวนฤมล  กิตยาการ

 

การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โดยมีนายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับฯ ซึ่งการรับประเมินครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนของประเทศไทยเป็นเยาวชนที่มีความรู้ ควบคู่ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบายมุขหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชา เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวรายงาน และพาชมการแข่งขันของนักเรียน แต่ละกลุ่มสาระฯ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ, รับรางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา, รับรางวัลชนะเลิศ ม.ต้น และ ม.ปลาย การแข่งขันยอดนักอ่าน ในงาน "สุดยอดนวัตกรรมสามสิบเก้าปี 2558"  และรับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้ดำเนินงานโครงการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (สานสัมพันธ์พี่น้องสองวัฒนธรรม ครั้งที่ 2) ร่วมกับนักศึกษาจาก Osaka University และ AOYAMA GAKUIN University Japan เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา และสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมต้อนรับ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การสาธิตอาหารไทย  กิจกรรมท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ และกิจกรรม Home Stay

 

วันที่ 5-6 กันยายน 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคราว์ (Cloud) เพื่อส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบคลาว์ (Cloud) มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น รองคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคเหนือ นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวหทัยภัทร ฟองสี รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันการอ่านออกเสียง  นางสาวอลิชา สังขจันทร์ และนายศิลา พัฒนายนต์ชัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันเล่าเรื่องจากรูปภาพ  และนางสาวเธียรระวี ชนะโรค รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  และนักเรียนจะได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา