Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเทปรายการ "รอบภูมิภาค" ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก และร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เกี่ยวกับการสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องเรียน E-Classroom For Tablet โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 8,9,16,23 มิถุนายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อ ICT ในการจัดการเีรียนรู้รูปแบบโลกไร้พรมแดน โครงการ ICT For Teacher  ณ ห้อง Smart Class Room เพื่อส่งเสริมให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพการเีรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมจันนารี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้่อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน "วันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวก ซึ่งส่งผลทำให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่จะร่วมมือกันพัฒนาต่อยอด ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบรถตู้ ราคา 1.2 ล้านบาท ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ

 

โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวิถีพุทธ โดยท่านพระอาจารย์วิรัตน์ สนฺตกาโย ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นกิจกรรมวิถี พุทธของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2556 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เืพื่อให้นักเรียนรู้จักปรับตัวทั้งด้านการเรียน พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตในโรงเรียนให้สามารถอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ได้จัดกิจกรรม Glee Girl School Tour และนำศิลปิน จาก GMM Grammy มาร่วมแสดงคอนเสริต์ ได้แก่ Olives และ เต้น นรารักษ์ ซึ่งได้มีพิธีกร คือ อลิส ทอย และพิธีกรร่วม จากช่อง Bang Channel ในโอกาสนี้ได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มากมาย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ เช่น ยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผิวหนังที่ถูกต้อง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและประสบการณ์จากนักแสดงรับเชิญ

Кортнэй оглядел поляну с "скачать красивого парня картинку" островками зелени "эротические игровые автоматы играть бесплатно" и золотыми солнечными пятнами.

Просто хоть раз мне "живой котёнок на рабочем столе скачать" бы хотелось быть на победившей стороне, "винни пух краткое содержание" заявил Юрт.

Осторожно зафиксировав пеленгатор "одиночество простых чисел книга" так, чтобы он "Новейший справочник школьника для 1-4 классов" не терял сигнала, Александра пошла "спортивные игры на природе" вниз одеться и позвонить Хасану.

Корвин в "Обеды за 30 минут от Джейми" молчании долго смотрел на поле.

И "краткое содержание пигмалион бернард шоу" если увидите Белобрового, кричите совой, "d3dx10 42 dll скачать" чтобы я знал.

Оказавшись под защитой отрогов скалы, я достал одну из пустых карт.

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรสำหรับคุณครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยที่งดงาม ให้คงอยู่คู่โรงเรียนและสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน 

 

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ซึ่งได้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตามแนวทางการยกระดับคุณภาพรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

Для "скачать на компе прикол" человеческой магии просто отлично сработано.

Он завел машину и выехал из "скачать бесплатно генератор ключей" гаража.

В освещенном окне промелькнул темный силуэт.

Тут "программа для восстановления файлов скачать бесплатна" я внезапно "скачать игру смайлики охотники за сокровищами" вспомнил, что именно в тот раз, "Биология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учебных учреждений" когда мы встречались у Сухьи, она сама говорила что-то о "скачать наполеон тотал вар" Ясре, что-то, свидетельствующее об их "корсары проклятые судьбы скачать" близких, даже приятельских отношениях.

Я покопался "скачать аську для нокия" в кисете и извлек "Методики диагностики характера" оттуда три ограненных изумруда размером с ноготь.

Охраняй меня, пока "русская рулетка игровой автомат играть" я буду стараться распутать их.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 54

Link...UNข่าวการศึกษา