Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่ เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเป็นเลิศ ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่คู่กับโรงเรียนและสังคมไทยตลอดไป ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ พี่ๆ และสถาบัน โดยมีนางชัชวดี มีแก้ว หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 โครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา MEP โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม "Uttaraditdaruni New MEP Students Orientation" สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางภาษา MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนางชัชวดี มีแก้ว หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "วันสิ่งแวดล้อมโลก" เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้แถลงนโยบาย ให้กับคณะครู และนักเรียน ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษานี้

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการฟังเทศน์ และการเขียนโครงงานคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และชมการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง (เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 70

Link...UNข่าวการศึกษา