Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม น.ส.ณัฏฐา เมืองเชย หรือ น้องเตย อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 257 ชุมชนท่าอิฐบน เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ นำธนบัตรชนิดละ 1,000 บาทจำนวน 10 ใบเป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมบัตรกดเงินของธนาคารทหารไทย ไปติดต่อนางศิริพร โฆสงวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย หลังเก็บเงินพร้อมบัตรดังกล่าวได้จากตู้กดเงินสด เมื่อช่วงเวลา 20.10 น.วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวยกย่องชื่นชมและมอบเหรียญเกียรติยศ "คนดีศรี อ.ณ." ประเภทนักเรียนคุณธรรม ให้กับน.ส.ณัฏฐา เมืองเชย และวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ได้เข้ารับเกียรติบัตร เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เนื่องจากเก็บเงินสดได้และนำส่งคืนเจ้าของครบถ้วน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป  โดย นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้มอบ

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2557 ระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้  ดร.พิธาน พื้นทอง ประธานในพิธีเปิดได้มอบโล่ให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ได้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยครูหลินชาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์ ERIC โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และ Communicative Language Teaching (CLT) สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าปัญญา เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีความเมตตาเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น โดยปฏิบัติด้านศาสนพิธีเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น(Intersive School) คณะที่ 13 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กรให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการออกติดตามเพื่อเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการณ์ และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบผลการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ,พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 74

Link...UN