Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดโครงการ "130 ปี 130 โรงเรียน" เครือข่ายความรู้คู่แสตมป์โรงเรียน เพื่อคืนกำไรสู่สังคมด้วยการสนับสนุนสื่อเรียนรู้คู่แสตมป์ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดส่งข่าวสารเกี่ยวกับแสตมป์ชุดใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่อง นำวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม ฯลฯ โดยมีนายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้รับมอบ จาก นายเรวัต จันตาคำ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์, นายสุขสันติ์ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์ และนายไพศาล ม่วงเลี่ยม หัวหน้าแผนกธุรการ และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง, นายชูชาติ มั่นคง, นางสาวละออ วันจิ๋ว และนางรุจีวัลย์ แพฟื้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โีรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริง เรื่อง การพยากรณ์อากาศและอุตุนิยมวิทยาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมบันทึกเทปฯถวายพระพร 5 ธันวามหาราช เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์มหาราชา เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้บันได 5 ขั้น ของ สพฐ. ซึ่งมีผู้ร่วมการอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีรศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยากรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching และ Mentoring

 

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม "วันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาและงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวก โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธาน

 

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเิปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น โครงการโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันและยุติความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ โรงเรียนสีขาวเพื่อส่งเสริมคนดี  HERO Model โดยมีนายชัยยุทธ เฮงตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 8 ทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 63

Link...UNข่าวการศึกษา