Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 16 กันยายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานในพิธี  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูอานนท์ เลี้ยงเพชร, ครูยาใจ กอนวงษ์, ครูนิตยา มณีนิล และครูเฟื่องฟ้า หลิวเจริญ

 

วันที่ 11-13 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และคณะครู ในการมาศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนรูปแบบการบริการคุณภาพทั้งองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) และสัมภาษณ์/เก็บข้อมูล การดำเนินงานเพื่อนำไปจัดทำงานวิจัยสถาบันฯ ในโรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ ต่อไป

 

วันที่ 14-15 กันยายน 2556 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีนายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ

 

วันที่ 12 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ซึ่งมีการแสดงของยุวกาชาดรุ่นพี่เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ โดยมีนางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 11 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่องโลก อบจ.อุตรดิตถ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนายดำรงค์ ทองศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ให้ความรู้และต้อนรับนักเรียนด้วยความยินดี นอกจากนี้ ได้พานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าชมห้องทำงานและห้องประชุมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 7-8 กันยายน 2556 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ศูนย์ ERIC) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน English Camp for English Leamers 2013 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (จังหวัดอุตรดิตถ์) เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน จำนวน 120 คน

 

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เด็กหญิงณัฐกฤตา คลังวิเชียร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ในการประชุมสัมนาครู-นักเรียน การแข่งขันความสามารถนักเรียน ตามโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศสู่การเป็นประชาคม ASEAN ของ สพฐ. และความร่วมมือของสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จะงหวัดชลบุรี

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ลงนามความร่วมมือการศึกษา ไทย - เกาหลี กับมหาวิทยาลัย Cyber Hankok Univercity of Foreign Studies ภายใต้การดูแลของสถาบันภาษา สพฐ. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 8 กันยายน 2556

 

วันที่ 6 กันยายน 2556 บริษัีท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านการเขียน รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรม "แจ่มใส แอนด์ อมรินทร์ ตะลอนทัวร์ ครั้งที่ 9" โดยจัดที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และมอบหนังสือห้องสมุดจำนวน 8,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งมีนายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้รับมอบ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 59

Link...UNข่าวการศึกษา