Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ลงนามความร่วมมือการศึกษา ไทย - เกาหลี กับมหาวิทยาลัย Cyber Hankok Univercity of Foreign Studies ภายใต้การดูแลของสถาบันภาษา สพฐ. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 8 กันยายน 2556

 

วันที่ 6 กันยายน 2556 บริษัีท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านการเขียน รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรม "แจ่มใส แอนด์ อมรินทร์ ตะลอนทัวร์ ครั้งที่ 9" โดยจัดที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และมอบหนังสือห้องสมุดจำนวน 8,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป ซึ่งมีนายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้รับมอบ

 

วันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 เพื่อประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการ To Be Number One และคณะกรรมการโรงพักจำลอง ร่วมในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

 

วันที่ 4 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอุรชา กิจชัยเจริญ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเซอร์คัสแซด และเด็กหญิงชัชญา ผดุงวิทยากร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน SUDOKU ระดับมัธยมศึกษา  ในการแข่งขันเพื่อการศึกษา "เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน

 

วันที่ 4 กันายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปวันรัตน์ เขียวใส รับรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรมะระดับชั้น ม.ต้น และนางสาวสุภาภรณ์ ศีรษะเกตุ รับรางวัลชนะเลิศการบรรยายธรรมะระดับชั้น ม.ปลาย ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วิทยาลัยสงฆ์ ตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๖ และในโอกาสนี้ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ภาค 5 ไปแข่งขันต่อที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-19 กันายายน 2556

 

ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2556 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา "ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งจัดให้กับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนอุตรดิตถ์, โรงเรียนทุ่งกะโ่ล่วิทยา, โรงเรียนน้ำริดวิทยา, โรงเรียนแสนตอวิทยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์, โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยา, โรงเรียนทองแสนขันวิทยา, โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ, โรงเรียนลับแลพิทยาคม และโรงเรียนลับแลศรีวิทยา จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดี สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้ โดยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมการทำกิจกรรมในครั้งนี้

 

วันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กิจกรรมค่ายบูรณาการ "เรียนรู้ธรรมะ-ธรรมชาติ สร้างปราชญ์ในตัวตน" ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนให้เทียบเคียงมาตรฐานและนำทักษะกระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้ได้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 59 คน ณ สถานีวิจัยสะแกราช สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษาของนักเรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ "เวทีคนเก่ง" ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้รับรางวัล แชมป์ประจำสัปดาห์(9 ก.ย. 56) รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.) นักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่ นางสาวรับขวัญ แตงกล่อม ม.6/6 และเด็กหญิงพิชญานิน วงค์ยิ้มใย ม.3/1 ครูผู้ควบคุม นางชัชวดี มีแก้ว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 58

Link...UNข่าวการศึกษา