Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาศึกษดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมวันทานาบะตะ(七夕の日) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตามความเชื่อในวันขอพรจากดวงดาวซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี มีกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่
-    การแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
-    วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยุกะตะ 
-    การสาธิตฟุโรชิกิ   การห่อของขวัญด้วยผ้าแบบญี่ปุ่น
-    การประกวดแต่งกายคอสเพลย์
-    การสาธิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น
-    เขียนคำขอพรจากดวงดาว  เผื่อฝันที่เป็นจริง ตามความเชื่อชาวญี่ปุ่น
โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน เป็นตัวแทนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการการเปิดโครงการสร้างสรรค์เยาวชนไทยห่างไกลสารเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.บัญชากิจ ศรีรัตน์ รอง.สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก สนุกกับหุ่นยนต์ที่อุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า โดยได้ความร่วมมือจากวิทยากร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และในโอกาสนี้ได้มี นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีิเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นำโดยนายณุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้โครงการ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ฯ และการใช้เครื่องมือ ICT Google Apps for Education จัดการเรียนรู้ โดยมีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีอุตรา

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ "บรมครูกลอนสุนทรภู่" และจัดบรรยายการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รู้จักประวัติและผลงานอันมีค่าของท่านสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี พ.ศ.2529 และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาต้นแบบ ระดับประเทศ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา