Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สานสัมพันธ์รักสามวัย โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้พื้นบ้านท้องถิ่น เช่นการทำข้าวแคลบ การทำหมี่พัน การเล่นดนตรีไทย ฯลฯ และมีกิจกรรมการฟังเทศน์ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Language Fair ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้ได้คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้มีกิจกรรมของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาพม่า, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอะเตรียติก พาเลส กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ ห้องสูง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาศึกษดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมวันทานาบะตะ(七夕の日) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตามความเชื่อในวันขอพรจากดวงดาวซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี มีกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่
-    การแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
-    วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยุกะตะ 
-    การสาธิตฟุโรชิกิ   การห่อของขวัญด้วยผ้าแบบญี่ปุ่น
-    การประกวดแต่งกายคอสเพลย์
-    การสาธิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น
-    เขียนคำขอพรจากดวงดาว  เผื่อฝันที่เป็นจริง ตามความเชื่อชาวญี่ปุ่น
โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน เป็นตัวแทนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการการเปิดโครงการสร้างสรรค์เยาวชนไทยห่างไกลสารเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.บัญชากิจ ศรีรัตน์ รอง.สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา