Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 14 มีนาคม 2556 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีกรรมขึ้นศาลพระภูมิใหม่ ของโรงเรียน และในโอกาสนี้ได้รับเงินสนับสนุนในการตั้งสารจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียน เป็นจำนวน 45,250 บาท

Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент "Скачать скайп для висты"растирал себе колени оподельдоком.

Мы обязаны вывести "Скачать тум балалайке"демона из строя.

Передавая товар магазинам, полицейские получали наличными или банковскими чеками в сумме окружавших человека "Скачать ноты музыка ангела моцарт"вещей банковские книжки едва ли были забыты.

Нет такого уголка на земле, где подобная удача "Скачать фильмы скачать музыку скачать игры"не вызвала бы зависти.

Этот чудак держал в одной руке томагавк, а в другой "Скачать эванесенс"огромную змею; какую нетрудно было определить по хвосту, оканчивавшемуся роговыми трещотками.

Вот какие вопросы задавал себе дон Хуан.

 

วันที่ 19 มีนาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการอบรมให้กับคณะครู และบุคลากร เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง เพื่อดำเนินการตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) ซึ่งได้มีการอบรมวิธีการใช้งานแท๊ปเล็ท (Tablet)  การใช้งานสื่อการเรียนการสอนบนแท๊ปเล็ต (Tablet)  และวิธีการใช้งานของชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 16 มีนาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้แก่ ด้านดนตรีสากล, ด้านดนตรีไทย, ด้านนาฏศิลป์, ด้านทัศนศิลป์, ด้านกีฬา, ด้านคหกรรม, ด้านกิจกรรมนักเรียน

 

วันที่ 13 มีนาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองผู้อำนวยการ และครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 14 มีนาคม 2556 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งจัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ วงเงิน 17 ล้านบาท

Я "Скачать прицел на мир танков"ее не помню, как в том старом анекдоте, а в ЮАР ее и так "Весна группа скачать песни"знают, без меня.

Ответом были внезапная остановка машины и тихое пощелкивание открывающихся дверей.

Во-вторых, вы болтаете со своим "Batman arkham city ключ продукта"денщиком, словно с близким приятелем.

Я осмелился,-заикаясь, сказал Балоун,-я по звонил себе, осмелюсь "Магне в6 инструкция в ампулах"доложить.

Теперь, когда у них было опять два весла, они уселись по краям плота и, работая каждый своим, принялись грести против ветра, "Скачать книги минаева"уходя прочь от таинственных голосов.

Плантация Безансонов утратила для меня всякую привлекательность.

 

วันที่ 14 มีนาคม 2556 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครู เรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์, ดร.บุญจันทร์ สีสัน และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และในโอกาสนี้ ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดอุตรดิตถ์) จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยเช่นกัน

Вы "Mass effect 2 скачать crack"должны самостоятельно оценить ситуацию и избрать тот способ действий, который "Скачать чит autopistol для css v34"считаете наиболее правильным.

Вот чего "Скачать моды для freelancer"я добивался, Ивен, подумал он.

Все, что им оставалось в их долгой жизни, "Скачать archicad бесплатный"это покорно ждать, пока кто-то "Dsl 2500u драйвер скачать"из мелких служащих не соблаговолит "Скачать если друг оказался вдруг"их выслушать.

Он твой соплеменник и, быть может, тоже полагает, "Наркоман павлик фразы скачать"что все продается и покупается.

По правде сказать, это "Пикник скачать дискографию"не совсем ее желание, но, "План рахунків бухгалтерського обліку"видите ли, дорогой сэр, дело "Игра создай свою монстр хай"очень деликатное.

Мы ничуть не боимся вас и вашего оружия.

 

วันที่ 14 มีนาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 วันแรกซึ่งได้มีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม 2556 นี้ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการทำงานด้วยระบบคุณภาพและฝึกปฏิบัติการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประเมินมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน และจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาต่อไป

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมี ดร.วัชรภัทธ เตชะวัฒนะศิริดำรง วิทยากรจากสนพ.อักษรเจริญทัศน์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 52

Link...UNข่าวการศึกษา