Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 และในช่วงเช้าได้ประชุมคณะครูที่ปรึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติในการจ่ายเงิน

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ปรับเปลี่ยนสีรถบัสโรงเรียนให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือสีกรมท่า-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียนและทำให้ดูสว่าง สดใส สบายตา เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น โดยพร้อมที่จะให้บริการนักเรียน "ลูก อ.ณ." ตั้งแต่บัดนี้ และปีการศึกษา 2556 นี้แล้ว

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กล่าวต้อนรับนักเรียนสู่รั้ว กรมท่า-ขาว ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และแนะนำครูชาวต่างชาติ ที่หน้าเสาธง

 

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2556 เป็นกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานในการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์

 

วันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2556  >>คลิกชมภาพ

 

วันที่ 17 เมษายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  และในวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้นำคณะผู้บริหาร และครู ไปร่วมรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส และอดีตผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ >>คลิกชมภาพ

 

วันที่ 1 เมษายน 2556  ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์เชิงประจักษ์ ซึ่งจัดโดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้ นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูทศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ และนายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

 

วันที่ 14-19 มีนาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยจ้างเจียง - กวางเจา และจางเจียเจี้ย  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่ได้ไปเรียนภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2556  ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้เช่นเดียวกัน

Меркурий "повесть белкина выстрел краткое содержание" знает достаточно ты же ответила на мою молитву.

Цвет лака, "кряк от федора" сорт лобового стекла все это "Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по программам: М.М. Разумовской и др.; С.И. Львовой и др." немаловажные факторы.

3 НА ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ Рамапитек Австралопитек Питекантроп прямоходящий Неандерталец "Русский язык. 3 класс. Учебник в 2 ч. (Комплект). ФГОС" ВОСТОЧНАЯ АФРИКА, ОКОЛО МИЛЛИОНА "жан жак руссо произведения" ЛЕТ ДО Н.

По-моему, Юрт знал чуточку или "Человек живет и в мире ином" совсем немного догадывался о том, что мне известно о последних двух случаях, "Учимся читать: Учебное пособие" когда он передумал.

Вы "апдайк кентавр краткое содержание" просто обязаны отпустить меня!

воскликнул синоптик первого класса Джон Диксон, пытаясь "Пишем без ошибок. 1 класс" одновременно и двигаться по "Цветы из бисера. Времена года. Весна" комнате, и смотреть через плечо на Уинанса, старшего смены, который сидел перед экранами.

 

วันที่ 19-20 มีนาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน และคณะ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

Сначала я принял было парнишку за коробейника, но уж больно у него хорошие манеры, да и "Скачать шкурки прицелы"короба за спиной нет.

Я продолжал хохотать и "Скачать игру морхухн гонки торрент"после того, как он отпустил свою жертву и вскочил на ноги; я смеялся так громко, что не расслышал ругательств и угроз, которыми он осыпал меня в ответ.

По-видимому, и всадник думал так же, потому что он не натянул поводья и не остановил "Песня на день рождения мамы скачать"ее; предоставленная самой себе, она умчалась в прерию.

Когда ему сказали, что тот уехал, и объяснили, в какую сторону и когда, молодой Пойндекстер быстро "Скачать тексты песен и аккорды"поскакал в указанном направлении, как бы намереваясь догнать мустангера.

Пальчики оближешь-самый чистокровный!

Я не могу передать вам, какое унижение испытывали все, кто "Кеттелла тест скачать"был на борту ``Красавицы''.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 52

Link...UNข่าวการศึกษา