Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมีนายณุกูล เดือนหงาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการกล่าวขอบคุณและอำลาครูต่างชาติ ได้แก่ Miss Charnelle Celeste Rogers ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศอเมริกา โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและมอบของที่ระลึกให้กับครูต่างชาติ

 

เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ประจำปี 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “เทคนิคการสกัดและตรวจสอบดีเอ็นเอ  รุ่นที่  1”  เมื่อวันเสาร์ที่  19  กรกฎาคม  2557  ณ  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  >>คลิกชมภาพกิจกรรม...

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 งานอนามัยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการทันตศึกษา "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้นักเรียนชั้นมั
ธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติวัฒนธรรม กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สานสัมพันธ์รักสามวัย โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้พื้นบ้านท้องถิ่น เช่นการทำข้าวแคลบ การทำหมี่พัน การเล่นดนตรีไทย ฯลฯ และมีกิจกรรมการฟังเทศน์ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Language Fair ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้ได้คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้มีกิจกรรมของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาพม่า, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอะเตรียติก พาเลส กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ ห้องสูง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 72

Link...UNข่าวการศึกษา