Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

Thai Geometer's Sketchpad4

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่อง วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2556 สำหรับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 500 คน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัีธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อุทยานประวัิติศาสตร์สุโขทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัิติศาสตร์ชาติไทยและให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้การปฏิบัติด้วยตนเอง

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยรอบด้าน "ค่ายดรุณีศรีภาษา" ตามโครงการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีนางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมประกวดโครงการวาดภาพระบายสี "TOYOTA Dream Car Art Conteat 2014" ในหัวข้อ "โตโยต้า รถยนต์ในฝัน" ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เยาวชนไทยมีโอกาสแสดงความสามารถและใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ โดยผลงานที่นักเรียนวาด จะส่งคัดเลือกระดับประเทศ ต่อไป

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 34 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการแสดงดนตรีของนักเรียน ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  บรรยายแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลแก่ครูและบุคลากร ณ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเีกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครอง และเจ้าของกองทุน ร่วมเป็นเกียรติ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนิอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกลุ่ม โรงเรียนผู้นำ46ICT เป็นประธานการปนะชุมผู้บริหารโรงเรียน และเปิดค่ายผู้นำนักเรียน ด้านภาษา ICT และทักษะชีวิตสำหรับเยวชน ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้นำ 46 ICT กล่าวรายงานต่อนายวิมล จำนงค์บุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดงานการประกวด/แข่งขันสื่อและนวัตกรรม/ทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ ครู , นักเรียน และ โรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556จาก 72 โรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556...โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโลกไร้พรมแดนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมครั้งนี้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพแกนักเรียน,ครู และ โรงเรียนอย่างมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 63

Link...UNข่าวการศึกษา