Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 21 กันยายน 2556 ผู้บริหาร คณะครู และครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงาน "มุทิตาคารวะ 60 ปี ศรีแผ่นดิน" ซึ่งจัดโดย สมาคมครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

วันที่ 21 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู และผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ประธานได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และคณะครูผู้ที่ได้รับรางวัล

 

วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี " รณรงค์ร่วมใจทำไทยให้สะอาด " เพื่อให้เยาวชและประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน  ถนนหนทาง พร้อมกันทั่วโลก ใคโครงการ Clean of the World โดยการสนับสนุนของสมาคมสร้างสรรค์ไทย ( ตาวิเศษ ) โดยหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ แขวงการทาง อุตรดิตถ์ที่ 1 , เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ , โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณ บริเวณถนนตั้งแต่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ถึงสถานีรถไฟศิลาอาสถ์, บริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียน ร่วมพิธี เพื่อเป็นการกล่าวความรู้สึกของครูผู้เกษียณอายุราชการ และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกิดผลดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ทางราชการ จนครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้มอบ

 

วันที่ 18 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดกิจกรรมวันมุทิตาจิต ศิษย์คารวะพระคุณครู "จัตุ คุณุตตรา มุทิตานุสรณ์" ปีการศึกษา 2556 เนื่องในการเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครูที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษา อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนจนได้ชื่อว่าเป็น "ปูชนียบุคคล" ซึ่งได้มี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

 

วันที่ 16 กันยายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานในพิธี  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มีครูผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูอานนท์ เลี้ยงเพชร, ครูยาใจ กอนวงษ์, ครูนิตยา มณีนิล และครูเฟื่องฟ้า หลิวเจริญ

 

วันที่ 11-13 กันยายน 2556 นายมนต์ชัย  ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และคณะครู ในการมาศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียนรูปแบบการบริการคุณภาพทั้งองค์กรด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) และสัมภาษณ์/เก็บข้อมูล การดำเนินงานเพื่อนำไปจัดทำงานวิจัยสถาบันฯ ในโรงเรียนจะนะชนูปถัมป์ ต่อไป

 

วันที่ 14-15 กันยายน 2556 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีนายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการ

 

วันที่ 12 กันยายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ซึ่งมีการแสดงของยุวกาชาดรุ่นพี่เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ โดยมีนางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 59

Link...UNข่าวการศึกษา