Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ "บรมครูกลอนสุนทรภู่" และจัดบรรยายการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รู้จักประวัติและผลงานอันมีค่าของท่านสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปี พ.ศ.2529 และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาต้นแบบ ระดับประเทศ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2463 ครบรอบปีที่ 94 ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีมีเกียรติภูมิเป็นที่ประจักษ์ โดยมีครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประสบความสำเร็จจำนวนมาก นับเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง และเพื่อรำลึกและเชิิดชูเกียรติภูมิของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจแก่ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเฉลิมฉลอง "วันสถาปนาโรงเรียน" วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมจันนารี

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเหรียญพระพุทธมงคลรัตนรังสี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในเกียรติภูมิของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาตนเองให้มีความเก่ง ดี และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมจนได้รับการเชิดชูเกียรติ จากเพื่อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมสืบไป

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นำโดย นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เมืองอุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smile Smart and Happiness) ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิตร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้มอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้แก่ นางสาวณัฐรดา ชัยรัตน์ และนางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนตร์ชัย ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Transporter Robot (หุ่นยนต์ขนของ) นายพัทธนันท์ พันธุ์ทอง และนายจอมศาสตร์ จอมสืบ ได้รับโล่และเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท Off Road (หุ่นยนต์ขับเคลื่อนผ่านสิ่งกีดขวาง) ในโอกาสนี้แสดงความยินดีกับครูกมลทิน พรมประไพ ได้รับรางวัลผู้ให้คะแนนโครงงานคอมพิวเตอร์  และครูองอาจ พรมประไพ ได้รับโล่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในนามชมรมครูหุ่นยนต์ไทย

 

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ซึ่งเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยเชิงบวก โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 

ด้วยตำรวจภูธรภาค 6 ได้กำหนดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นประดิษฐานยังแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 6 อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากโรงหล่อ จังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ขบวนรถอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย และในโอกาสนี้ นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมขบวนอัญเชิญดังกล่าว

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 70

Link...UNข่าวการศึกษา