Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตามเกณฑ์ OBECQA ของโรงเรียนมาตรฐานรุ่น 1 และ 2 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และครูอรชร สินทร์ผ่อง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการสร้างระบบแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยมี ดร.วิวรรธน์ มุขดี รองอธิการบดีฯ ร่วมลงนาม ณ เรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและวางระบบบริหารจัดการของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมเป็นกรรมการประเมินโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ TQA

 

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประชุมปฏิบัติการการจัดทำประเด็นคำถามเพื่อประกอบการใช้แบบประเมินเชิงลึก (In Depth)โดยใช้ SELF ในการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์ TQA
ของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ณ โรงแรมพรพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย GNS ได้จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายข้ามภูมิภาคในประเทศไทย พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ผ่านกลไกลเครื่องมือชุด OBECQA ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล ทั้งหมด 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนภูเขียว, โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช, โรงเรียนนครสวรรค์, โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย, โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, โรงเรียนสวนศรีวิทยา, โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาคม, โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม, โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนเขลางค์นคร

Рэнго, дорогой, произнесла она, "игры побег из тюряги" врываясь в зал, для проформы "скачать песню кадышева надежда" стукнув в дверь, поехали со мной "игровой автомат top secret" на охоту!

Не позволяй никому вешать тебе лапшу на уши, "курсовая оформление титульного листа курсовой" даже если это буду я.

Но их оставалось все еще слишком "Цельная жизнь. Ключевые навыки для достижения ваших целей" много.

О, у "17 серия великолепный век скачать" нее свои способы, сказал Люк, хотя вначале я думал, что это "Олимпиады по русскому языку. 4 класс. ФГОС" объясняется только некой психической связью между ней "скачать фильм пианист" и ее сестрой.

Вальсингам предложит Марло вновь "самоучитель латыни скачать бесплатно" вернуться на секретную службу, которую "беликов сергей песни скачать" тот оставил несколько лет тому назад.

Должно быть что-то еще, настаивал Шмирнов.

 

วัน ที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมจันทร์นารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิด การพัฒนาครู เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามบันได 5 ขั้น (QSCCS) ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์) สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก และสมาคมครูมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่" และวันที่ 29 กรกฎาคม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ในโอกาสนี้ได้มอบของขวัญให้กับครูที่ร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันทักษะ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Это все "windows phone 7 скачать" равно, что стремиться быть изобретателем вместо того, чтобы на самом деле "пьеса горького на дне краткое содержание" изобретать что-то, или быть писателем вместо того, "Глагол to be. The Verb to Be. Наглядное пособие" чтобы писать.

Если посмотреть внимательнее, Итнайн встал между "Мебель под старину чертежи" двумя бетонными столбами, к которым крепились "Один день, одна ночь" створки и очертил на земле какую-ту фигуру, вы увидите здесь остатки фундамента.

Наверное, "скачать фильм ссылка прямое" это всего лишь заблудившийся путник.

Он считает, что это лишь вторичная "скачать стрелки ты бросил меня" функция.

Взглянув на "джиган и анна седакова скачать холодное сердце" помощника, Хаддад заметил, как глаза несчастного сошлись у переносицы, рот искривился, "реферат на тему доход доход" а руки свело судорогой.

Их окружали "игры гонки на всем" горы пышно взбитого пюре, со склонов которых стекало растопленное масло, как лава с вулкана.

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับด้วยบรรยากาศเป็นกันเองอย่างยิ่ง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 54

Link...UNข่าวการศึกษา