Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดโดยสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงโครงร่างองค์กร ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 5 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยรอบด้าน "ค่ายดรุณีศรีภาษา" ตามโครงการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีรายการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันคิดเลขเร็ว, การแข่งขัน GSP, การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, การแข่งขัน SUDOKU และการแข่งขัน A-math   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1, รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ระหว่างวันที่ 1-4 และ 8-12 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัด "ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ศูนย์ที่ 3 อำเภอเมือง ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา, โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม, โรงเรียนลับแลศรีวิทยา, โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม และโรงเรียนทองแสนขันวิทยา โดย นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดังกล่าว

 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมน้อมนำพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมไทย และการนำไปปฏิบัติจริง

 

ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับการอบรมภาษาจีน และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอง เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีษะเกตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ "เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2557" ด้านคุณธรรมจริยธรรม ในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  จาก นายสุชาติ ธีระวงษ์พิทักษ์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY 2014 "ฉันและเธอ เราคือ อาเซียน" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม ASEAN DAY

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 2, รองชนะเลิศอันดับ 2 เขียนเรียงความ ม.ปลาย, ชมเชยอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย, ชมเชยอันดับ 1 หนุ่มหล่อ สาวสวย ร้องเพลงจีน, ชมเชยอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน, ชมเชยอันดับ 1 ละครพื้นบ้าน 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 74

Link...UN