Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และชมการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง (เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก่อให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวพิชญา คุ้มอักษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธานนักเรียน ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อ พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ฯลฯ 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรีนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ และคณะครู ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ English for Life กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตรดิตถ์ดรุณีสู่ความเป็นเลิศ

 

เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ในการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2557 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้นำนักเรียนร่วมพิธีทำบุญมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 1,111 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก และฉลองสมโภช 99 ปี เมืองอุตรดิตถ์

 

เมื่อวันที่ 14-22 เมษายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนางสาวปวีณ์ธิดา เนติมานนท์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 24 จาก 68

Link...UNข่าวการศึกษา