Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีโปรแกรม

>>BookMark2551_2558<<

 

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ >>คลิกอ่านรายละเอียด...

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 1110 >>คลิกอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร...


เนื่องจากทางโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 โดยชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ด้านล่างนี้ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ 055411105 ต่อ 216 (กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี) >>คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน...ห้องเรียนพิเศษ G1 ม.ต้น/ปลาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน...ห้องเรียนพิเศษ G2 ม.ต้น/ปลาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน...ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน...ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ปลาย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน...ห้องเรียนปกติ ม.ต้น/ปลาย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม วันมุทิตาจิต ศิษย์คารวะพระคุณครู เนื่องในการเกษียณอายุราชการของครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 12 ท่าน ได้แก่ ครูสุนีย์ จักร์แสน, ครูสุรางค์ อ้นปันส์, ครูประทีป งามฉลวย, ครูปัญญา มั่นหมาย, ครูชัชวดี มีแก้ว, ครูองอาจ พรมประไพ, ครูชมัยพร ฉางปูนทอง, ครูพรทิพย์ คุ้มผล, ครูสุทธิพล รัตนทรงธรรม, ครูอุบล พนาลิกุล, ครูรัตนา ยะอนันต์ และครูสมทรง งามฉลวย เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครูที่ได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ด้วยความรัก ความเมตตา และได้ปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคนเสมอกัน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนจนได้ชื่อว่า "ปูชนียบุคคล"

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงพรจิรา สุวิมล เด็กหญิงกชกร อยู่อิ่ม และเด็กหญิงอินทิรา จันทร์ทรา ครูผู้ฝึกซ้อม นางน้ำค้าง สุขเกษม และนางนวลนิภา นิลกัลหะ

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจึงได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการ 58 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการ ด้านความสามารถพิเศษ ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ "Year of Light in UN Land." กิจกรรม ASEAN DAY กิจกรรม LANGUAGE FAIR โดยมีนางจินตนา บุญสาลี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ ดังกล่าว

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก และคณะครู ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสอน และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเรียน E-Classroom โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "My Dream for ASEAN Community" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการ คิดฝัน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสื่อผ่านผลงานทางทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์

 

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ DLIT และการใช้ Google App For Education ในการจัดการเรียนการสอน โดยมอบนโยบายต่างๆ แก่ผู้อำนวยการ และได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี นำโดยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระบบการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และสถานศึกษา เพื่อให้มีความก้าวไกลในระดับสากล

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”  ถวายเป็นพระราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงทะเบียนและปั่นจักรยานในครั้งนี้จำนวนมาก

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 67

Link...UNข่าวการศึกษา