Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จึงขอแจ้งให้นักเรียนได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ซึ่งชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2558
.......ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน สำหรับห้องเรียนปกติ ม.ต้น/ปลาย
.......ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (G1) ม.ต้น/ปลาย
.......ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (G2) ม.ต้น/ปลาย
.......ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน สำหรับห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น
.......ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน สำหรับห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ปลาย


ดาวน์โหลด...รายชื่อกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน ม.ต้น
ดาวน์โหลด...รายชื่อกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน ม.ปลาย
ดาวน์โหลด...รายชื่อกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียน ม.ต้นและปลาย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นางสาวมนัญชยา สมเก๋  นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับโล่พระราทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol รุ่นที่ 5

 

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง (เรียนปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น) ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่ได้มีความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ 

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พรัอมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 6 เมษายน 2558 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 คณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  โดยมี นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

วันที่ 16 มีนาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการอบรมทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน และการวัดประเมินผล ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการนิเทศภายในและการวัดประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการฯ

 

วันที่ 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมพิเศษยุวกาชาดคุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ รู้จักแสวงหาความรู้และเข้าใจค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.ฐานกิจกรรมนันทนาการ 2.ฐานกิจกรรมงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 3.ฐานกิจกรรมคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ 4.ฐานกิจกรรมคุณธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ Twelve Values 5.ฐานเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง

 

วันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม อำลา-อาลัย สานสายใย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึก ที่มีต่อคุณครู และพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศิษย์ที่จะก้าวเดินต่อไปในระดับอุดมศึกษา โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 60

Link...UNข่าวการศึกษา