Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยครูหลินชาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์ ERIC โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และ Communicative Language Teaching (CLT) สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดโครงการ "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา" ให้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าปัญญา เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีความเมตตาเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น โดยปฏิบัติด้านศาสนพิธีเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น(Intersive School) คณะที่ 13 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กรให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการออกติดตามเพื่อเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการณ์ และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบผลการดำเนินงานภายในปีงบประมาณ

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางสาวทัศนาภรณ์ อินทร์เทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ,พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เนื่องในโอกาสเฉลิิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ในฐานะเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 2.พิธีถวายพระพร ณ หอประชุมจันนารี 3.กิจกรรมรำถวายพระพร 4.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 5.กิจกรรมการบริจาคโลหิต 

 

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 พร้อมรับทุนการศึกษาจำนวน 1,500 บาท นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้แก่ เด็กหญิงชัชญา ผดุงวิทยาการ เด็กหญิงนันทาวดี อยู่อิ่ม และเด็กหญิงภิชลดา ณ พิกุล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ คุณครูผู้ควบคุม นางรัตนา ยะอนันต์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 50

Link...UNข่าวการศึกษา