Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นเจ้าภาพการจัดการงาน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากล มีคณะครูและนักเรียนเขตภาคเหนือเข้าร่วมงานประมาณ 2,600 คน มีการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน และการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับครูผู้สอน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมฯ

 


 

 

แบบประเมินการอบรมโปรแกรมบริหารงานโรงเรียน (e - School) วันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2559

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 

กิจกรรม ASEAN DAY
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม ASEAN และนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดเกี่ยวกับความเข้าใจในประเทศ ASEAN

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงไชยะบุลี
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

 

เด็กอุตรดิตถ์ดรุณีพูดสุนทรพจน์ ภาษาเกาหลี คว้าที่ 1 ระดับประเทศ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้มและการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่ง นางสาวเธียรระวี  ชนะโรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559 คือ นางสาวเธียรระวี ชนะโรค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

 

อุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะครูจากประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะครูจาก Chungnam Dangjin Office of Education in Korea ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยเฉพาะกิจกรรมของภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาเกาหลี ฯ 

 

อุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดท่าถนน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ขึ้น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดท่าถนน เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้สืบต่อไป

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็ม (STEM)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็ม (STEM) เป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 74

Link...UN