Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะ "ดรุณีเกมส์ 57" ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงอีกด้วย ซึ่งแบ่งคณะสีทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรณิการ์ คณะสุพรรณิการ์ คณะลัดดาวัลย์ คณะอัญชัญ และคณะราชาวดี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธี

 


ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตารางสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ดาวน์โหลด...โครงการประชาสัมพันธ์ UNDO "สรจ.เดินสายให้ความรู้...ผู้มีสิทธิ UNDO"
>>>คลิกอ่านรายละเอียด...

*****************************************************************************

 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการแข่งขัน เด็กหญิงภิชลดา   ณ พิกุล  ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัล 1,000 บาท,  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาก่อกูล  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันฯ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้ศึกษาสภาพจริงของการทำงานและการตรวจสอบสภาพภูมิอากาศต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้บรรยายสรุปการจัดการศึกษาตามนโยบายฯ และพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Smart Classroom ห้องเรียนโลกไร้พรมแดน และกิจกรรมการเรียนการสอนของภาษานานาชาติ ทั้งหมด 7 ภาษา

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชน เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชน เป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา โดยรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน" โดยวิทยากร อาจารย์อริยสิริ พิพัฒน์นรา จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้วยบทเพลงแห่งความรักและภักดี ซึ่งในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมเข้าฐาน มีทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ, ฐานที่ 2 ด้านสังคม, ฐานที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม, ฐานที่ 4 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และฐานที่ 5 ด้านประชาธิปไตย

 

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ ศึกษา จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ ใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อ สูสถานศึกษาและชุมชน กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสาสืบสานโครงการพระราชดำริ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นเครือข่ายในการสร้างกิจกรรมต่างๆ และเมื่อเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้จัดพิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นต์ โดยอาจารย์อริยสิริ พิพัฒน์นรา ผู้แทน จากท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นผู้มอบให้กับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะครูและนักเรียน ได้ให้สัมภาษณ์ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการบ้านกลาสวน และกลุ่มนักเรียนจิตอาสาแมลงปอปีกแก้ว 

 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "วันประสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน" ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาส ให้ผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียน และรับทราบผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้พูดถึงการดำเนินงานของโรงเรียน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 54

Link...UNข่าวการศึกษา