Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


ประกาศ..การจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามความสามารถและความถนัดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>อ่านต่อ..
ประกาศ..การจัดนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติเข้าห้องเรียนตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>อ่านต่อ..

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องปกติ >>อ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนห้องปกติ (เพิ่มเติม) >>อ่านต่อ


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องปกติ >>อ่านต่อ
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องปกติ (เพิ่มเติม) >>อ่านต่อ


ประกาศ..เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียด...
ดาวน์โหลด...ใบสมัคร และหนังสือรับรอง


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ, กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น, กลุ่มวิชาดนตรี) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-25 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียด...
ดาวน์โหลด...ใบสมัคร และ หนังสือรับรอง

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียด...
ดาวน์โหลด...ใบสมัคร และ หนังสือรับรอง


ดาวน์โหลดปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
>>ดาวน์โหลด..ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1
>>ดาวน์โหลด..ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.4

โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556 นักเรียนผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นางสาวปาริชาติ เถื่อนเอี่ยม, นางสาวสายธาร ตันดี, นางสาวพรรณรัตน์ แก้วเปี้ย, นางสาวธนภรณ์ แก้วฟอง และนางสาวสาริกา ปาลาศ โดยมีครูที่ปรึกษา นางกนกรัตน์ จันทร์กล่ำ และนางพรรณี ภวภูตานนท์

 

ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษเน้นภาษา(MEP) ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครในวันแรกได้มีนักเรียนเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรีียญทอง ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลรัตนรังสี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองฯ ได้กราบสักการะฯ

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านภาษา

 

วัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และชมรมเพื่อนครูอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า ชาวกรมท่า-ขาว 94 ปี อุตรดิตถ์ดรุณี" เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับเข้ามาโรงเรียน ได้พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวและรุ่นต่างๆ และเป็นการร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดรุณี ในการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 44

Link...UNข่าวการศึกษา