Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

อุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะครูจากประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะครูจาก Chungnam Dangjin Office of Education in Korea ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยเฉพาะกิจกรรมของภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาเกาหลี ฯ 

 

อุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดท่าถนน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ขึ้น เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดท่าถนน เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้สืบต่อไป

 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็ม (STEM)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้สะเต็ม (STEM) เป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนารถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

 

วันสถาปนาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ครบ 8 รอบ 96 ปี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งมีเกียรติภูมิเป็นที่ประจักษ์ มีครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนับเป็นคุณปการอย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติภูมิของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจแก่ครู บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพล จัดนิทรรศการทางวิชาการและเปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเฉลิมฉลอง "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน" ในโอกาสครบ 8 รอบ 96 ปี โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสงบ  คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับรางวัลเกียรติบัตร ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2557

 

พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฯ ปี 2559 และมอบป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จัดพิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นฯ ปี 2559 และมอบป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นผู้แทนมอบแก่ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เยาชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับจังหวัด ให้กับคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 73

Link...UNข่าวการศึกษา