Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 และ ม. 4 ห้องเรียนปกติ
>>คลิกดาวน์โหลด รายชื่อ ม.1
>>คลิกดาวน์โหลด รายชื่อ ม.4
>>คลิกดาวน์โหลด ตารางการเปลี่ยนห้องสอบ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์


ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี >>คลิกดาวน์โหลด..ตารางสอบ


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ >>คลิก..ดาวน์โหลด


เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่มีคุณสมบัติ และสนใจสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช. และ วพ. ประจำปีการศึกษา 2559 >>คลิกอ่านรายละเอียด..

 


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา >>คลิกอ่านรายละเอียด... >>ดาวน์โหลดใบสมัคร...


Teachicg job opportunities Uttaraditdaruni School  >>Click...


ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์) เปิดรับสมัครวันที่ 25 ก.พ. - 27 มี.ค. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ห้อง 1110 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี >>คลิกอ่านรายละเอียด...

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มาช่วยสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเลือกตั้ง และควบคุมการเลือกตั้งประธานนักเรียนในครั้งนี้

 

ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ดำเนินการจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการสอนเสริมให้กับนักเรียน ที่จะเตรียมสอบ O-NET

 

ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง  เพื่อเสนอนโยบายของพรรค ให้นักเรียนระดับชั้นอื่นๆ ได้ทราบและตัดสินใจเลือกพรรคที่จะมาส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ภายในโรงเรียนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

วันที่ 26 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เจรจาความร่วมมือในการขอรับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนในระดับปริญญาตรี แบบเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนในรูปแบบการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Shizuoka Univercity ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ 27 มกราคม 2558 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุมศรีอุตรา โดยมีคณะผู้บริหารและครู ร่วมรับการนิเทศฯ

 

วันที่ 23 มกราคม 2558 นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ และนายอัศวิน วิภูศิริ ตัวแทนคณะกรรมการประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้เดินทางมามอบ ทุนการศึกษา "กองทุนมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช" ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณ ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 1 ทุน ได้แก่ นางสาวสุทธิดา จันทร์ต๊ะ นักเรียน ม.5

 

วันที่ 22 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้ รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น ม.ปลาย, รางวัลระดับทองแดง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น, รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย, รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ม.ต้น, รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย, รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น, รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย และรางวัลชมเชย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ม.ต้น ในโครงการส่งเสริมอาสาพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์ 

 

วันที่ 22 มกราคม 2558 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้แสดงความยินดี กับนางสาวปารดา กัลยาณมิตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาว่ายน้ำ ประเภท กบ 100 เมตร และรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ประเภท กบ 200 เมตร ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 36 และได้เป็นตัวแทนเขต 6 ไปแข่งขันต่อกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม นี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 58

Link...UNข่าวการศึกษา