Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

Link หน่วยงานต่างๆนาฬิกา

Link...ความรู้ดีดีดาวโหลด

>>ซุชิข้าวพันผัก<<

>>BookMark2551_2558<<

>>โปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

>>คู่มือโปรแกรม Geometer's Sketchpad4<<

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


เรื่อง เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2559 ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ >>คลิก...อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษาได้ที่นี่...
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน... ม.ต้น/ม.ปลาย ห้องเรียนปกติ
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...MEP ม.1
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...MEP ม.2 และ ม.3
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...MEP ม.4
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...MEP ม.5 และ ม.6
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...G1,G2 ม.1
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...G1,G2 ม.4
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...G1 ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
*******ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน...G2 ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6

 

การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
วันที่ 10 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 

การประชุมปฏิบัติการฯ โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาด้วยตนเอง (IS)
โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดการการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาด้วยตนเอง (IS) เพื่อให้เกิดสมรรถนะต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ หอประชุมจันนารี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยมีนายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ 

 

รางวัลคุณภาพ OBECQA : 2558
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้รับรางวัล OBECQA : 2558 ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School Symposium โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นผู้รับรางวัล

 

มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นเจ้าภาพการจัดการงาน มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากล มีคณะครูและนักเรียนเขตภาคเหนือเข้าร่วมงานประมาณ 2,600 คน มีการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน และการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับครูผู้สอน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมฯ

 

กิจกรรม ASEAN DAY
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม ASEAN และนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า รายละเอียดเกี่ยวกับความเข้าใจในประเทศ ASEAN

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงไชยะบุลี
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาธิการและกีฬา แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

 

เด็กอุตรดิตถ์ดรุณีพูดสุนทรพจน์ ภาษาเกาหลี คว้าที่ 1 ระดับประเทศ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาเกาหลีแบบเข้มและการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ส่ง นางสาวเธียรระวี  ชนะโรค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559 คือ นางสาวเธียรระวี ชนะโรค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

 

อุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะครูจากประเทศเกาหลีใต้
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมต้อนรับคณะครูจาก Chungnam Dangjin Office of Education in Korea ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยเฉพาะกิจกรรมของภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาเกาหลี ฯ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 74

Link...UN