Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี... แจ้งผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >>อ่านรายละเอียด

ตาม ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้เห็นชอบในการประชุม ให้โรงเรียนเก็บเงินบำรุงการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอให้นักเรียนในปกครองของท่านได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาและเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 โดยสามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัดทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ โรงเรียน www.un.ac.th >>คลิกอ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ม.ต้น
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนปกติ ม.ปลาย
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G1 ม.1/1
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G1 ม.2/1
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G1 ม.3/1
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G1 ม.ปลาย
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G2 ม.ต้น
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา G2 ม.ปลาย
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา MEP ม.ต้น
ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา MEP ม.ปลาย


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 ปี 2557
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 สาขาคณิตศาสตร์ (ศูนย์ขยายผล ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 สาขาเคมี (ศูนย์ขยายผล ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 สาขาชีววิทยา (ศูนย์ขยายผล ร.ร.พิจิตรพิทยาคม)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ค่าย1 สาขาฟิสิกส์ (ศูนย์ขยายผล ร.ร.นครสวรรค์)
*****************************************************************************************************************************************

 

วันที่ 25 กันยายน 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี และคณะครู จำนวน 43 คน ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ TQA ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งได้เยี่ยมชมสถานที่และห้องเรียน E-Classroom

 

วันที่ 22 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ต้อนรับครูผู้ช่วยสอนภาษาญีปุ่น ได้แก่ Ms.Haruna OKADA อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ร่วมดำเนินโครงการครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน (The Dispatch Program of Japanese Language Assistant Teacher to ASEAN "NIHONGO Partners" Program)

 

วันที่ 19 กันยายน 2557 นายสงบ  คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที สำหรับปี 2557 มีกิจกรรมรณรงค์ อ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนแสดงความจงรักภัดดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันทั้งประเทศ 

 

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ท่องไปในถิ่นแดนไทย" ณ จังหวัดแพร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนำนักเรียนออกไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประกอบด้วย วนอุทยานแพะเมืองผี  วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง  คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ และบ้านคุ้มวงศ์บุรี จังหวัดแพร่ 

 

วันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น เรื่อง "โอกาสกับการพัฒนาชีวิต" ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ โดยมี รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Mr. Daisaku Yanagihara  จากโรงเรียนสอนภาษา Hanamaru (Thai) และ Mr. Takuto Okabe  จากโรงเรียนสอนภาษา Tsukuba (Japan) 

 

วันที่ 16 กันยายน 2557 นำโดยนายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ ประธานกรรมการ การตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะที่ 13 ชุดที่ 1  ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เพื่อทบทวนจัดทำโครงร่างองค์กร  ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

วันที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 100 ท่าน ได้มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการบริหาร 4 ฝ่าย การจัดการเรียนการสอน IS การบริหารจัดการ ICT และเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการ ห้องกลุ่มสาระฯ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 8 กันยายน 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จัดงานมุทิตาจิต ศิษย์คารวะพระคุณครู เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของคณะครู จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ครูนิลุบล เฟื่องคอน, ครูบรรจบ มะโน, ครูอุดม ภวภูตานนท์ และครูรัชนีกร จันทสิทธิ์ ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรม สั่งสอน ให้ความรู้แก่ศิษย์ตลอดจนวันเกษียณอายุราชการที่จะถึงในวันที่ 30 กันยนยน นี้ 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 52

Link...UNข่าวการศึกษา