Main Menu

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลครู(ชาย)
ข้อมูลครู(หญิง)
ข้อมูลวิทยฐานะครูและบุคลากร
ผลงานดีเด่นของครู

ข้อมูลนักเรียน

เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 54
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 53
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 52
เส้นทางสู่..มหาวิทยาลัย ปี 51
O-NET ม.3,ม.6

กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS
ระดับเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปิกระดับเอเชียแปซิฟิก
รางวัลเหรียญทองกีฬาฮอกกี้
ตัวแทนประเทศไทย
รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันคัดลายมือ
และอ่านออกเสียง ระดับชาติ
รางวัล ยอดเยี่ยม
โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต/
ห้องสมุด 3 ดี ปี 52,53,54
รางวัลสุดยอดส้วม
ปี 2550-2554

Link หน่วยงานต่างๆ

นาฬิกา

Link...ความรู้ดีดี  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Language Fair ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้ได้คุณภาพตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งได้มีกิจกรรมของภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาพม่า, ภาษาเกาหลี, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น

 


ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลด...ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ด้วยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยได้รับอนุญาตจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ณ สถาบันขงจื่อ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการนี้ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์สอบย่อยในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) จึงขอเชิญเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยขอความกรุณาส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์สอบย่อยโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
>>>>>ดาวน์โหลด..โครงการ
>>>>>ดาวน์โหลด..ข้อปฏิบัติในการสอบ
>>>>>ดาวน์โหลด..ใบสมัคร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอะเตรียติก พาเลส กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ ห้องสูง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาศึกษดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมชื่นจิตดรุณี โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง ภาษาญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมวันทานาบะตะ(七夕の日) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตามความเชื่อในวันขอพรจากดวงดาวซึ่งตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี มีกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้แก่
-    การแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
-    วัฒนธรรมการแต่งกายชุดยุกะตะ 
-    การสาธิตฟุโรชิกิ   การห่อของขวัญด้วยผ้าแบบญี่ปุ่น
-    การประกวดแต่งกายคอสเพลย์
-    การสาธิตและจำหน่ายอาหารญี่ปุ่น
-    เขียนคำขอพรจากดวงดาว  เผื่อฝันที่เป็นจริง ตามความเชื่อชาวญี่ปุ่น
โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่างๆ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คน เป็นตัวแทนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันเข้าพรรษา" เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นประธานในการการเปิดโครงการสร้างสรรค์เยาวชนไทยห่างไกลสารเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเมือง ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.บัญชากิจ ศรีรัตน์ รอง.สวป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 48

Link...UNข่าวการศึกษา